Vi er drevet af troen på, at alle har kompetencer, som kan anvendes positiv

Viften er et socialpædagogisk behandlingstilbud, som henvender sig til børn, unge og deres familie. Vi tilbyder en bred vifte af socialpædagogiske tilbud, som tilrettelægges efter barnets aktuelle behov og de eventuelle ønsker, der måtte være.

I Viften værner vi om det tætte samarbejde med sagsbehandler, familien samt barnets/den unges nærmiljø - såsom øvrig familie, skole, SSP mv. Vi arbejder således helhedsorienteret, hvor alle ressourcer i barnets/den unges netværk inddrages. Dermed opnår vi det bedste resultat for barnet/den unge. Støtten i familierne er forskelligartet og kan variere fra praktisk støtte i hjemmet til mere psykologiske indsatser. Det kan også være kontaktpersonsordning til enten barnet/den unge eller til hele familien. 

Viften kan tilbyde en bolig, som den unge kan placeres i, hvis vedkommende ikke kan bo hjemme hos forældrene eller skal udsluses fra anden anbringelsesform. Når den unge placeres i egen bolig tildeles den unge en kontaktperson, som yder tæt socialpædagogisk støtte og bo-træning. 

Som noget særligt tilbyder Viften støtte ved tilrettelagte "projektanbringelser" med mål om en kortvarig intensiv indsats ved anbringelse af et barn/en ung med henblik på hjemgivelse af barnet inden for en periode på 12 måneder.

Fleksibilitet og tilgængelighed er højt prioriteret hos Viften, da dette er medvirkende til at fremme samarbejdet med barnet/den unge, forældrene og kommunen. Der tilknyttes derfor en koordinator på alle opgaver, som sikrer opgavens sammensætning og opfølgning med henblik på en hurtig og effektiv indsats og smidig kommunikation. 

Vi ved, at udfordringer for børn, unge og deres forældre kan forekomme på alle tider af døgnet. Derfor er Viften tilgængelig for barnet, den unge og forældrene 24 timer i døgnet. Her kan der ydes støtte enten per telefon, eller ved at der tages ud til familien.

Ydelser


Støttekontaktperson

Viftens kontaktpersoner yder råd, vejledning og støtte til børn, unge eller hele familien. Støtten skal sikre barnet/den unge en fast stabil voksenkontakt, som kan støtte op omkring forældrenes kompetencer. Støttefunktionen kan variere fra fx skoleproblemer til mere omfattende problematikker, der kræver støtte og vejledning ift. hele barnet/den unges livssituation. 

Viftens kontaktpersoner tilbyder støtte til at:

 • bistå barnet/den unge ift. uddannelse og udnyttelse af fritid.
 • støtte barnet/den unge på det helt nære personlige plan.
 • være tilstede når barnet/den unge har brug for en voksen at tale med, blive opmuntret og læsse bekymringer af. 
 • adfærdskorrigere uhensigtsmæssig adfærd. 
 • fungere som mentor for fx unge kriminelle.
 • støtte unge i at afholde sig fra alkohol eller euforiserende stoffer. 
 • botræning når en ung skal bo alene og lære at klare sig selv.

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

Praktisk pædagogisk støtte er en rådgivende og anvisende støtte i hjemmet til familien. 

Viftens medarbejdere deltager aktivt i og udenfor hjemmet i familiens hverdag med det formål at kunne yde støtte og rådgivning i konkrete situationer, hvor der er behov for det. Det kan for eksempel være at:

 • skabe struktur i hjemmet. 
 • støtte familien til at få gjort praktiske gøremål.
 • yde økonomisk rådgivning.
 • iværksætte hensigtsmæssige aktiviteter for familien.
 • støtte barnet i at komme i institution eller skole og yde evt. lektiehjælp. 

Familiebehandling

Familiebehandling er en særlig type indsats, som har til formål at øge forældrenes kompetencer samt at styrke forældre-barn relationen.

I familiebehandling er der fokus på det pædagogiske og terapeutiske behandlingsarbejde på hele familien med barnets udvikling og trivsel som afgørende succeskriterium for behandlingen.

I Viften lægger vi vægt på at bruge de ressourcer der er i familien. Vi sætter pris på åbenhed og ærlighed og er klar over, at alle kan komme i situationer eller kriser, som gør, at man ikke altid handler hensigtsmæssigt. Vi arbejder tæt med familien og har mange samtaler om, hvad der går forud for den uhensigtsmæssige adfærd. Vi hjælper med at bearbejde eventulle traumer, misbrug, sygdom eller hvad der ligger til grund herfor. 


Anbringelse af unge i egen bolig

Hvis den unge ikke har mulighed for at bo hjemme hos forældrene og er på vej til at kunne klare sig selv, kan anbringelse i egen bolig være en løsning. Det kan være, at den unge allerede har været anbragt på en institution, boet i plejefamilie eller af årsager ikke længere kan bo hos sine forældre. Her tilbyder Viften bolig til den unge, med tilknyttet kontaktperson, efter den unges behov. Her er formålet at lære den unge at klare sig selv og få et godt selvstændigt voksenliv. Bo-træning til unge anbragt i egen bolig vil typisk være at lære den unge de praktiske ting ved at bo alene, men også at agere i en ny selvstændig verden, hvor der ikke hele tiden er voksne omkring til at hjælpe. Den unge har mulighed for at kommunikere med sin kontaktperson døgnet rundt, hvis der skulle opstå situationer, hvor der er behov for hjælp og/eller støtte. 

Sikkerhedsplaner

Viften tilbyder at udarbejde og iværksætte sikkerhedsplaner omkring familier, som har behov for en særlig indsats. 

Når Viften udarbejder sikkerhedsplaner, tages der udgangspunkt i modellen "sikkerhedsplaner" fra Sience of Safety(SOS). Sikkerhedsplaner kan anvendes til at forebygge en anbringelse af barnet og i forbindelse med hjemgivelse af barnet. Sikkerhedsarbejdet er en intensiv indsats, der kombinerer myndighedsarbejde og tæt kontrol med familiebehandling og netværksinddragelse.

Ved iværksættelse af sikkerhedsplaner udarbejdes en omfattende plan med aftaler for barnets hverdag, professionel "kontrol", terapeutisk arbejde med forældrene og inddragelse af familiens netværk.

Børnefaglige undersøgelser

Viften tilbyder grundige udarbejdelser af børnefaglige undersøgelser jf. servicelovens § 50. Undersøgelsen vil afdække, om der er behov for særlig støtte til et barn eller en ung.

Undersøgelserne udarbejdes af en uddannet socialrådgiver med bred erfaring inden for børne- og familieområdet.

Den børnefaglige undersøgelse udarbejdes med afsæt i socialfaglig litteratur og nyeste forskning inden for området. Undersøgelsen vil altid indeholde forældresamtale, børne/unge samtale og udtalelse fra skole eller institution.

Støtte i hjemmet i hjemmet - sideløbende med udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse

I nogle sager kan der sideløbende med udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse være behov for støtte og/eller observationer i en familie. Viften tilbyder i den forbindelse støtte og observationsforløb i en periode på 3-4 måneder i familier, hvor støtte ikke kan vente til den børnefaglige undersøgelse er færdig. Undersøgelsesperioden vil afdække de vanskeligheder, der måtte være med afsluttende rapport vedrørende behovet for en fremtidig pædagogisk indsats.

Mentor i forbindelse med bandeexit

Det er vanskeligt at forlade en bande, når den har været hele ens sociale liv og netværk. Derfor kræver det en særlig indstats at få den unge ud af bandemiljøet. Viften tilbyder i den forbindelse mentorforløb til unge i forbindelse med bandeexit. Den unge vil få tilkendt en mentor med indgående kendskab og erfaring inden for området.

En fast, koordinerende og brobyggende kontaktperson er en god måde at hjælpe den unge til at forlade et kriminelt miljø. En mentor fungerer som en rollemodel, der kan støtte den tidligere kriminelle i at udvikle et nyt selvbillede og en ny identitet samt at opbygge troen på egne evner og se nye muligheder. En tillidsfuld relation til en mentor, som er der, når der er brug for det, kan motivere og fastholde den tidligere kriminelle på sin nye livsvej.